Milieuprestaties van gebouwen meten

Duurzaam-uitzichtHet is vaak lastig om vast te stellen hoe duurzaam een gebouw is. Er zijn veel verschillende definities van duurzaam bouwen. Dat maakt het in de praktijk ook moeilijk om goede afspraken te maken tussen investeerders, opdrachtgevers, bouwers en gebruikers over duurzaam (ver)bouwen. Daarom is er een bepalingsmethode waarmee professionals de milieuprestatie van een gebouw of bouwwerk te kunnen meten.

Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen

Bouwprofessionals kunnen de milieuprestatie van een woning of een gebouw bepalen met deBepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken en de bijbehorendemilieudatabase. Met deze bepalingsmethode en database kunnen zij de milieueffecten van het materiaalgebruik bij het bouwen en beheren van een gebouw of bouwwerk berekenen aan de hand van het ontwerp van het gebouw.

De uitkomst van die berekening wordt uitgedrukt in 1 of meer getallen. Hierdoor zien ontwikkelaars welke bouwdelen de meeste (negatieve) milieu-effecten veroorzaken en waarop het ontwerp geoptimaliseerd kan worden. Bouwprofessionals kunnen zo onderbouwd kiezen voor duurzame oplossingen om een gebouw te realiseren met minder negatieve milieueffecten en dus een betere milieuprestatie.

In het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften voor het berekenen van de milieuprestatie van woningen/woongebouwen en van kantoorgebouwen. In de voorschriften zijn nu nog geen grenswaarden opgenomen. Partijen in de bouw kunnen hierdoor in de komende periode ervaring opdoen met het maken van die berekeningen, voordat er grenswaarden aan de milieuprestatie in het Bouwbesluit 2012 worden opgenomen.

De methode is ontwikkeld op basis van de LCA-systematiek. LCA betekent levenscyclusanalyse. Deze systematiek is er voor de berekening van de milieueffecten van bouwmaterialen, producten, samengestelde bouwdelen of volledige bouwwerken. Zij neemt de hele cyclus van een product in beschouwing, van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk.

Onderzoek grenswaarden gebouwen

In de zomer van 2014 is een onderzoek afgerond om inzicht te krijgen in de toepassing van het voorschrift over de milieuprestatie van gebouwen in de praktijk en een eerste richting te geven voor toekomstige grenswaarden in het Bouwbesluit 2012; Milieuprestatieberekening Gebouwen, evaluatie 2013.

Met het onderzoek is inzicht verkregen in de juiste invoer van gegevens bij de aanvraag om een omgevingsvergunning. Ook de werkwijze van het toetsen van ingediende documenten van de milieuprestatie en de gemiddelde milieuprestatie in een één-punt-score.

Duurzame producten in de bouw

Producenten van bouwproducten en bouwdelen kunnen hun producten verduurzamen wanneer ze weten waardoor de milieuprestatie van hun product wordt bepaald. Duurzame oplossingen zijn bijvoorbeeld de keuze voor materialen met minder negatieve milieueffecten, de toepassing van duurzaam geproduceerd hout en gebruik van materialen die gerecycled kunnen worden.

Up to date houden van bepalingsmethode en database

De bepalingsmethode en de milieudatabase worden beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Door ervaringen uit de praktijk, nieuwe inzichten en verandering van productie- en verwerkingsprocessen van producten en materialen moet de database actueel worden gehouden. Ook moet de bepalingsmethode in voorkomende gevallen aangepast worden aan de Europese normen.

Bepalen duurzaamheid gebouw

Gemeenten, projectontwikkelaars, eigenaren, beleggers en gebouwbeheerders kunnen met verschillende rekeninstrumenten, die gebaseerd zijn op de bepalingsmethode, nagaan of gebouwen duurzaam zijn of duurzaam worden beheerd:

Instrumenten voor duurzame stedenbouw
Instrumenten voor duurzame gebouwen
 • GreenCalc+
  beoordeelt een gebouw of wijk op gebruik van energie, water, materiaal en mobiliteit
 • GPR Gebouw
  toets op energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde;
 • Toolkit Duurzaam Bouwen
  praktische handreiking om te voldoen aan de eisen voor CO2-reductie, gezondheid en (binnen)klimaat van woningen
Certificering duurzaam vastgoed
 • BREEAM-NL
  duurzaamheidsbeoordeling voor nieuwbouw en grootschalige renovatieprojecten.
Instrumenten duurzaamheid civiele werken
 • DuboCalc
  computerprogramma dat de milieueffecten van materiaal- en energiegebruik van infrastructurele werken berekent.

Voldoet een gebouw of project aan de voorwaarden van 1 van deze methodes, dan krijgt het van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het predicaat ‘duurzaam vastgoed’. Panden die hieraan voldoen mogen bijvoorbeeld worden opgenomen in een duurzaam vastgoedfonds. Dat zijn fondsen waar investeerders kunnen beleggen in ‘groen’ vastgoed.

Over het meten van milieuprestaties van gebouwen gaat de publicatie Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GW-werken. RVO.nl heeft ook een overzichtswebsite over duurzaam vastgoed. In de publicatie Duurzaam vastgoed en de praktijk staat meer informatie over duurzaam bouwen en beheren.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, klik op deze link.